Oppaat
asukkaille

8. SÄHKÖLAITTEET

 
8.1 SÄHKÖSOPIMUS

Kukin huoneiston haltija tekee itse sähkösopimuksen paikallisen energialaitoksen tai kyseiselle talolle sähköä ostavan yhteisön kanssa. Huoneiston haltija maksaa kuluttamansa sähkön laskua vastaan sähkön myyjälle. Sähkön kulutus mitataan sähkömittarilla, joka on sijoitettu erilliseen sähkömittareille varattuun lukittuun tilaan.

8.2 RYHMÄKESKUS

Asunnon sähkönjakelu tapahtuu ryhmäkeskuksen kautta. Yleensä eteisessä tai tuulikaapissa sijaitsevan ryhmäkeskuksen pääosia ovat;
Huoneiston pääkytkin, jolla virta voidaan kytkeä pois kaikista huoneiston sähköpisteistä ja sähkölaitteista, myös pakastimesta
Sulakkeet, joiden yhteydessä on merkintä kunkin sulakkeen vaikutusalueesta ja ampeerimäärästä

Sähkölämmitteisissä asunnoissa kytkimet, joilla voidaan ohjata sähkölämmityksen eri ryhmät pois päältä/yösähkölle/yö- ja päiväsähkölle.

Sähkö jaetaan huoneistoon usean sulakkeen kautta. Sulakkeet suojaavat kulutuspisteille meneviä johtimia ylikuormitukselta. Ylikuormitustilanteessa sulakkeen läpi menevä ohut metallilanka sulaa poikki ennen kuin muita vaurioita ehtii syntyä. Sulakkeen palamisen havaitsee sähkön tulon katkeamisen lisäksi kyseisen sulakkeen keskellä olevan värillisen täplän irtoamisesta. Sen voi nähdä sulakkeen kannen lasin läpi. Joskus täplä tosin saattaa jäädä paikoilleenkin vaikka sulake on palanut.

Edellä kuvatun perinteisen sulakkeen sijasta tai ohella ryhmäkeskuksessa voi olla ns. automaattisulakkeita. Ne ovat tyypiltään katkaisijoita, jotka katkaisevat automaattisesti virran ylikuormitustilanteessa. Ne voidaan palauttaa toimintakuntoon katkaisijan asentoa muuttamalla.

8.3 SULAKKEEN PALAMINEN

Sulakkeen palaessa on selvitettävä palamisen syy. Jos syynä on viallinen tai sellaiseksi epäilty sähkölaite, se on heti poistettava käytöstä ja tarvittaessa toimitettava ammattiliikkeeseen korjattavaksi. Myös ylikuormitus eli liian suuri sähkönkulutus yhden sulakkeen takana voi aiheuttaa sulakkeen palamisen. Tällöin on vähennettävä sulakkeen perään kytkettyjä sähkölaitteita.

Palaneen sulakkeen tilalle vaihdetaan samanlainen uusi ehjä sulake. Ennen sulakkeen vaihtamista kytketään pois päältä sulakkeen vaikutusalueella olevat suuret sähkökuormat. Sulakkeen ampeerimäärän näkee entisestä sulakkeesta, sulakkeen vieressä olevasta merkintäkilvestä ja sulakepohjan väristä, kun sulake on kierretty irti.

Sulakkeiden tunnusvärit ovat;

 • vihreä 6 ampeeria (6 A)
 • punainen 10 ampeeria (10 A)
 • harmaa 16 ampeeria (16 A)
 • sininen 20 ampeeria (20 A).

Sulakkeen värillisen täplän tulee olla samanvärinen kuin sulakepohjan. Sulakepohjaan ei pysty laittamaan ylisuurta sulaketta. Sulakkeen omatoiminen korjaaminen tai korvaaminen omatekoisilla virityksillä on ehdottomasti kielletty. Siitä aiheutuu suuri tulipaloriski.

Tarkasta oman asuntosi sulakekoot ja hanki varalle muutama kappale kutakin sulakekokoa.

Eräissä koneissa ja laitteissa saattaa olla omia sisäänrakennettuja erikoissulakkeita suojaamassa koneen tai laitteen sähkölaitteita.

8.4 VIKAVIRTASUOJAKYTKIN

Vikavirtasuojakytkin on yleensä asennettu huoneiston ryhmäkeskukseen suojaamaan kosteiden tilojen pistorasiaryhmiä tai valaistusryhmiä. Myös ulkona olevat pistorasiat ja valaisimet on suojattu samoin. Vikavirtasuojakytkin voi olla myös pistorasian yhteydessä. Vanhoista asunnoista vikavirtasuojakytkin yleensä puuttuu.

Vikavirtasuojakytkin on laite, jolla pyritään katkaisemaan sähkö vikaantuneesta laitteesta niin nopeasti, ettei sähköisku aiheuta ihmisessä pysyviä terveydellisiä vaurioita. Jos vikavirtasuojakytkin on toiminut, se on viritettävä uudelleen.

Kokeile vikavirtasuojakytkimen toimintaa testauspainikkeella valmistajan ohjeiden mukaan.

8.5 MAADOITETUT PISTORASIAT

Osa huoneiston pistorasioista tai jopa kaikki, ovat suojamaadoitettuja. Tällaisia pistorasioita on ainakin kylpyhuoneessa, keittiössä ja ulkona. Näihin voidaan ja saa kytkeä pelkästään maadoitetun tai suojaeristetyn kojeen pistotulppa. Turvallisuussyistä näihin tiloihin ei saa johtaa jatkojohdolla sähköä tavallisesta maadoittamattomasta pistorasiasta. Jopa pölynimurin vieminen kylpyhuoneeseen voi olla vaarallista.

Maadoitetun ja suojaeristetyn kojeen pistotulpan saa kytkeä myös tavalliseen maadoittamattomaan pistorasiaan sisätiloissa.

Parvekkeen tai terassin pistorasian tulee olla ulkokäyttöön tarkoitettua mallia. Usein näiden pistorasioiden sähkönsyöttö voidaan katkaista sisällä olevalla kytkimellä.

8.6 SÄHKÖVERKON JÄNNITE

Suomessa sähköverkon jännite on 400/230 V (volttia). Muunlaiselle jännitteelle tarkoitettuja laitteita ei saa liittää sähköverkkoon. Ns. kolmivaihekytkentäiset laitteet on tarkoitettu jännitteelle 400 V, kotitaloudessa tällaisia laitteita on yleensä puolikiinteästi kytketty sähköliesi.

Suurin osa kotitalouden sähkölaitteista on yksivaiheisia. Myös kotitalouden pistorasiat ja valaisimien liitäntäpisteet ovat yksivaiheisia. Niissä jännite on 230 V.

8.7 LAITTEIDEN LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON

Pistorasiaan saa liittää ko. jännitteelle tarkoitetun laitteen pistotulpan, jos se sopii ko. pistorasiaan. Maadoittamattomaan pistorasiaan saa siis liittää myös maadoitetun kojeen pistotulpan. Tällöin laitetta ei kuitenkaan saa viedä ulos tai tilaan, jossa on maadoitettuja pistorasioita.

Maadoitettuun pistorasiaan saa liittää vain maadoitetun tai suojaeristetyn laitteen pistotulpan. Maadoitetun pistotulpan tunnistaa sivuilla näkyvistä metallisista maadoitusliuskoista. Suojaeristetty pistotulppa on valettu yhdestä kappaleesta, ilman maadoitusliuskoja ja kooltaan niin pieni, että se sopii myös maadoitettuun pistorasiaan. Irrottaessasi pistotulppaa pistorasiasta vedä itse pistotulpasta, älä johdosta.

Liittäessäsi suuritehoisia sähkölaitteita pistorasioihin varmista, ettet ylitä kyseisen sulakkeen enimmäistehoa. Sulakkeet kestävät tehoa seuraavasti

 • 6 A 1300 W
 • 10 A 2300 W
 • 16 A 3600 W
 • 20 A 4600 W.

Sähkötehon yksikkö on watti, lyhenne W. Sähkölaitteisiin on merkitty niiden ottama sähköteho. Sulakkeiden vaikutusalueet selviävät joko sulakkeiden merkintäkilvistä tai kokeilemalla. Kokeilu tapahtuu siten, että irrotetaan tietty sulake ja tarkistetaan, mistä pisteistä jännite on pois. Apuna voi käyttää irtovalaisinta tai jännitteenkoetinta.

Suunniteltaessa suuritehoisten sähkölaitteiden (pyykinpesukone, pyykinkuivauslaite, astianpesukone jne.) hankintaa, kannattaa ennalta selvittää eri pistorasioiden enimmäis- sähkökuormat. Esimerkiksi pyykinkuivauslaite saattaa edellyttää 16 ampeerin sulaketta. Eikä saman sulakkeen kautta voi samanaikaisesti käyttää muuta suuritehoista sähkölaitetta.

8.8 VALAISIMET JA LAMPUT

Noudata valaisimien ja lamppujen osalta seuraavia periaatteita;

Ennen lampun vaihtoa varmistu valaisimen jännitteettömyydestä irrottamalla valaisimen pistotulppa tai sulake.
Älä asenna valaisimeen liian tehokasta lamppua, suurin sallittu teho on yleensä merkitty valaisimeen.
Pidä muutamia eri tehoisia hehkulamppuja aina varalla.
Jos vaihdat loisteputken uuteen, uusi samalla valaisimessa oleva sytytin.
Tiedustele isännöitsijältä tai kiinteistönhoito-organisaatiolta vanhojen loisteputkien käsittelytapaa, koska ne ovat ongelmajätettä.

8.9 MITÄ SAA TEHDÄ ITSE

Sähköasennukset ja -korjaukset ovat pääsääntöisesti töitä, joita saa tehdä vain alan ammattimies. Ilman erityistä ammattikoulutusta saa tehdä mm seuraavia töitä;
Sulakkeiden vaihto, lamppujen ja sytyttimien vaihto.
Jännitteettömän pistorasian tai kytkimen peitelevyn irrotus maalauksen, tapetoinnin tms. ajaksi.
Sisustusvalaisimen liittäminen jännitteettömään liittimeen eli "sokeripalaan".
Tarkempia tietoja saa Sähköinfo Oy:n julkaisuista:

 • Tee-se-itse sähkötyöt D 10-9
 • Valaisimet D 19.1-90
 • Jatkojohdot D 19.2-90
 • Sulakkeet D 19.4-90.
8.10 AUTOJEN SÄHKÖLÄMMITYSPISTORASIAT

TURVALLISUUS
Autot saa kytkeä vain tätä tarkoitusta varten rakennettuihin pistorasioihin. Auton kytkentä muuhun pistorasiaan voi olla hengenvaarallista.
Autojen kytkennässä tulee käyttää tähän tarkoitukseen valmistettua johtoa. Jatkojohtojen käyttö on kielletty.
Kytkentäjohto saa olla kiinni autolämmityspistorasiassa vain silloin, kun johdon toinen pää on kiinnitetty autossa olevaan pistorasiaan.
Pidä lämmityspistorasian kansi aina lukittuna.
Älä käytä huonokuntoista kytkentäjohtoa.
Huolehdi, että kytkentäjohdon molemmat kytkentäpäät ja autossa oleva pistorasia ovat puhtaat ja kuivat.
Muista irrottaa auto pistorasiasta ennen liikkeellelähtöä.

LÄMMITYSPISTORASIAN KÄYTTÖ
Autojen sisätilan lämmittimen käyttö on kielletty, koska johdotus pysäköintialueilla ei kestä siitä aiheutuvaa kuormitusta.

Autojen lämmitystä ohjataan kellolla. Ohjauskello voi olla keskitetty, joka vaikuttaa kaikkiin pistorasioihin tai se voi olla pistorasiakohtainen, jota kukin asukas voi asetella omien tarpeidensa mukaisesti. Moottorilämmittimen toiminta-ajaksi riittää kaikissa oloissa kaksi tuntia, sitä pitempi lämmitysaika on pelkkää sähkön tuhlausta. Leudoilla ilmoilla lyhyempikin lämmitysaika on riittävä.

Autojen lämmitystä ohjataan automaattisella ilmanlämpötilan mukaan ohjatulla laitteella, joka antaa sähköä pätkittäen, pitäen auton moottorin noin +10° C lämpötilassa kokoajan. Sisätilan lämmittimen käyttö ei ole mahdollista tämän ohjauslaitteen kanssa. Suositeltavat lämmitysajat ovat seuraavat:

Ulkoilman lämpötila

Sopiva lämmitysaika

+5...-5 o C

½ tuntia

-5...-10 o C

1 tunti

alle -10 o C

2 tuntia

Jos lämmityspistorasioita ohjataan keskitetysti, lämmitysajat ovat seuraavan taulukon mukaiset. Lämmitysajat pääsääntöisesti. Tarkista lämmitysajat talon ilmoitustaululta.

Autolämmitystolppien sähkönsyöttö on toiminnassa kaikkina viikonpäivinä Klo 04.00 -08.00, 11.00 - 13.00, 15.00 - 18.00 välisinä aikoina

Mikäli ulkolämpötila on alle - 5 astetta C.

Jos kiinteistössä on pistorasiakohtaiset ohjauskellot, tutustu kellon käyttöohjeisiin ja noudata niitä.

Ellet aio ajaa autollasi lähiaikoina, älä kytke sitä tarpeettomasti lämmityspistorasiaan. Näin säästät sähköä ja autoasi sekä vaikutat asumiskustannuksiisi.

Pidä aina lämmityspistorasian kansi lukittuna, älä myöskään jätä jatkojohtoa rasiaan kiinni. Mikäli jatkojohto on kiinnitettynä lämmitysrasiaa, mutta ei autoon, kiinteistönhoitaja ottaa jatkojohdon pois.

Autonlämmitykseen ei saa ottaa sähköä mistään muusta pistorasiasta kuin lämmityspistorasiasta.

Tarkkaile autolämmityspistorasioiden kuntoa säännöllisesti ja ilmoita mahdollisista vioista kiinteistönhoitajalle.

Lämmitysrasian sulakkeen vaihto kuuluu autopaikan haltijalle.

8.11 SÄHKÖTURVALLISUUS

Älä jätä suuritehoisia sähkölaitteita päälle poistuessasi asunnosta. Tällaisia ovat mm. sähköliesi, pesukone, silitysrauta.
Sähköpattereita tai muita sähkölämmittimiä ei saa peittää. Kylpyhuoneessa ei mitään sähköpistorasiaa saa käyttää kylvyn tai suihkun aikana. Kaikkien suurten ja pienten sähkölaitteiden pistotulppien tulee siis olla irti pistorasioista suihkun tai kylvyn aikana. Roiskuva pesuvesi voi tahattomasti osua käyttämättömän mutta pistorasiaan kytketyn laitteen sähköisiin osiin ja aiheuttaa sähköiskun. Toisaalta pistorasiaan kytketty laite voi pudota vaikkapa kylpyammeeseen kylvyn aikana kohtalokkain seurauksin.

Käyttäessäsi suuritehoista sähkölaitetta jatkojohdolla, älä jätä jatkojohtoa tiukalle rullalle, koska johto voi kuumentua ja vaurioitua.

Sähkölaitteiden kanssa kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta aina kylpyhuoneessa tai muualla kosteissa tiloissa, tiskipöydän ääressä, kosketettaessa vesijohtoja tai hanoja, seistäessä kivilattialla hyvin johtavalla tai märällä alustalla sekä ulkona.

Ulkona oleviin sähkölaitteisiin saa ottaa sähköä vain ulkona olevista pistorasioista. Ulkona käytettävien sähkölaitteiden ja valaisimien tulee olla ulkokäyttöön tarkoitettuja. Ennen lampun vaihtoa varmistu valaisimen jännitteettömyydestä. Älä asenna valaisimeen liian tehokasta lamppua.

Jos irrotat maalaus- tai tapetointitöiden ajaksi kytkimien tai pistorasioiden kansia, tee kyseiset sähköpisteet ensin jännitteettömiksi irrottamalla sulake. Hanki jännitteenkoetin, jolla voit varmistua jännitteettömyydestä.

Sähkökatkosten varalta asunnossa kannattaa olla paristoilla toimiva valaisin, kynttilöitä ja tulitikkuja tai sytytin.

Korjauta vialliset sähkölaitteet sähköalan ammattilaisella heti vian ilmettyä.

Opasta ja valvo lapsia sähköön liittyvissä asioissa.

Noudata autojen sähkölämmityspistorasioista annettuja turvallisuusohjeita.

8.12 SUORA SÄHKÖLÄMMITYS (RUNNI)

Huoneiston lämmitys tapahtuu sähköpattereilla, joiden sähkönkulutus mitataan huoneiston sähkömittarilla. Asukas siis maksaa lämmityksensä. Energiaa säästävillä asumistavoilla voidaan päästä edullisiin lämmityskuluihin. Energiansäästöä ei kuitenkaan saa viedä niin pitkälle, että siitä aiheutuu sisäilmasto-, kosteus- tai terveysongelmia.

Sähkölämmitteisessä asunnossa on ns. kotona-poissa-kytkin. Poistuttaessa asunnosta voidaan asunnon lämpötilaa alentaa muutamia asteita ja siten säästää sähköä.

Patteri luovuttaa lämmön huoneeseen sekä säteilemällä että lämmittämällä patterin lähistöllä kiertävää huoneilmaa. Jotta patteri pystyisi luovuttamaan suunnitellun lämpömäärän, sitä ei saa peittää eikä ilman kiertoa sen edessä, takana tai sisällä saa estää. Sähköpatterin peittäminen tai tekstiilien tms. ripustaminen sen päälle voi aiheuttaa suoranaisen tulipalovaaran. Vältä ilman kiertoa estävää kalustustapaa tai pitkiä verhoja.

Sähköpatterin termostaatti mittaa huoneilman lämpötilaa välittömästä läheisyydestään. Kun lämpötila nousee säädettyyn arvoon, termostaatti rajoittaa patterin toimintaa. Tällöin patteri voi tuntua hetken aikaa viileältä, mutta huonelämpötila pysyy silti sopivana. Jos lämpöpatteri termostaatteineen jää kalusteiden tai verhojen rajaamaan suljettuun tilaan, lämpiää tämä tila nopeasti ja termostaatti estää patterin toiminnan. Tällöin suurimman osan aikaa patterien lämmönluovutus on riittämätön.

Hanki huoneistoosi tarkka lämpömittari ja kiinnitä se johonkin väliseinään (ei ulkoseinään).

Toiminta vika- ja häiriötilanteissa

Vika tai häiriö Toimintaohje

Huoneistossa tai jossain huoneessa on jatkuvasti liian lämmin

Tarkista huonelämpötila.
Tarkista, että Lämpöpatterien termostaatit ovat oikeassa asennossa, säädä tarvittaessa termostaatit.
Varmista, että ylilämpö ei johdu auringonpaisteesta, sääoloista tai sisäisistä lämmönlähteistä.
Älä tuuleta ylilämpöä ulos lämmityskaudella.
Ilmoita tarvittaessa kiinteistönhoitajalle.

Huoneistossa tai jossain huoneessa on jatkuvasti liian kylmä

Tarkista huonelämpötila.
Tarkista, ettälämmityksen sulakkeet ovat ehjätkotona-poissa-kytkin on kotona-asennossa
Huoneistosaunan kiuas ei ole päällälämmityksen
ohjauskytkin huoneiston ryhmäkeskuksessa on oikeassa asennossapattereissa olevat käyttökytkimet ovat päällä-asennossa
Patterien termostaatit ovat oikeassa asennossa
Huoneilma pääsee vapaasti kiertämään patterien ja termostaatin ympärillä
Ikkunat, ovet ja tuuletusluukut on suljettu asianmukaisesti
Ulkoilmaa tulee huoneistoon kaikista korvausilmaventtiileistä Huoneistokohtainen ilmanvaihtolaitteisto käy oikealla nopeudellaI
lmoita tarvittaessa kiinteistönhoitajalle.

Patteri on jatkuvasti kylmä.

Tarkista, että lämmityksen sulakkeet ovat ehjät
Lämmityksen ohjauskytkin huoneiston ryhmäkeskuksessa on oikeassa asennossa
Patterin käyttökytkin on päällä-asennossa
Patterin ylikuumenemissuoja ei ole toiminut, selvitä mahdollisen ylikuumenemisen syy
Patterin pistotulppa on pistorasiassa (koskee pistotulppaliitäntäisiä pattereita)
Ilmoita tarvittaessa kiinteistönhoitajalle.
8.13 KYLPYHUONEEN LATTIALÄMMITYS SÄHKÖLLÄ

Kylpyhuone lämmitetään sähkölämmitteisellä lattialämmityksellä. Kylpyhuoneen lattiarakenteessa on sähkölämmityskaapeli, joka lämmittää lattiarakenteen ja se edelleen huonetilan. Kylpyhuoneen lämpötila säädetään seinällä olevalla termostaatilla. Muutettaessa termostaatin asetusta muuttuu kylpyhuoneen lämpötila varsin hitaasti, koska lattiarakenne hidastaa muutosnopeutta.

Lattialämmityksen osalta muistettavia asioita:

 • Älä peitä termostaattia.
 • Älä roiski vettä termostaattiin.
 • Älä tee mitään kiinnityksiä lattiaan poraamalla, ruuvaamalla tai naulaamalla.
 • Pidä kylpyhuoneen lämpötila riittävän korkeana (+22...+25 oC), näin varmistat huoneen kuivumisen ja estät kosteusvaurioita.
 • Sähkön säästämiseksi voit alentaa kylpyhuoneen lämpötilaa pitkän poissaolon ajaksi.

Jos lattialämmitys ei toimi, tarkista sulake, ohjauskytkimen asento ja termostaatin asento.