Oppaat
asukkaille

7. ILMANVAIHTOLAITTEET

 
7.1 KONEELLINEN YHTEISKANAVAPOISTO

Asumisen kannalta tyydyttävä sisäilman laatu edellyttää, että ilmanvaihto toimii moitteettomasti ja että ilmanvaihdosta annettuja ohjeita noudatetaan. Koneisto vaihtaa sisäilman kerran kahdessa tunnissa.

Talossa on koneellinen poistoilmanvaihto, ns. yhteiskanavapoisto. Järjestelmän yhteinen poistoilmapuhallin poistaa ilmaa huoneistoista poistoilmaventtiilien kautta. Venttiileitä on yleensä keittiössä, kylpyhuoneessa, löylyhuoneessa, WC:ssä ja vaatehuoneessa. Keittiössä on usein rasvasuodattimella varustettu liesikupu, jonka kautta keittiön ilma poistuu. Poistoilman tilalle huoneistoon virtaa ulkoilmaa ikkunarakenteissa tai ulkoseinissä olevien korvausilmaventtiilien kautta. Ellei korvausilmaventtiileitä ole, ulkoilma tulee sisälle ikkuna- ja ovirakojen yms. vuotojen kautta.

Poistoilmapuhaltimella on kaksi käyntitehoa. Puhallinta ohjataan automaattisesti siten, että se käy todennäköisinä ruuanlaittoaikoina täydellä teholla. Tällöin poistoilmavirrat ovat suurimmillaan. Muulloin poistoilmapuhallin käy pienellä teholla. Kovilla pakkasilla ( >12° ) puhallin käy kaiken aikaa pienellä teholla lämmitysenergian säästämiseksi ja asumisviihtyisyyden turvaamiseksi. Selvitä ilmanvaihdon eri käyntinopeuksien käyttöajat:

Ajat pääsääntöisesti, tarkista ajat talon ilmoitustaululta

Ilmanvaihto käy täydellä teholla
klo 06.00-08.00
klo 10.00-12.00
klo 15.00-17.00
klo 21.00-22.00
Ilmanvaihto käy pienellä teholla muina aikoina. 

Huoneiston sisäilma pysyy mahdollisimman hyvänä, kun ruoan-valmistus tapahtuu ilmanvaihdon täyden tehon aikana, keittiön ikkuna ja tuuletusluukku pidetään suljettuina ruoanlaiton aikana ja avataan olohuoneen tai makuuhuoneen ikkuna. Vältetään tupakointia ja muuta epäpuhtauskuormitusta huoneistossa Suuret pyykkimäärät kuivataan huoneiston ulkopuolella esimerkiksi kuivaushuoneessa, erillisessä kuivauslaitteessa tai ulkona.

Järjestelmään ei saa liittää kiinteästi liesituuletinta eli puhaltimella varustettua liesikupua, koska se sotkee järjestelmän toiminnan täydellisesti.

Poistoilmaventtiilit on säädetty siten, että poistoilmavirrat ovat oikeat ja riittävät normaaliin asumiseen. Poikkeustilanteissa voidaan ilmanvaihtoa tehostaa avaamalla ikkunoita tai tuuletusluukkuja lyhyeksi ajaksi. Pitkäaikainen ikkunatuuletus lämmityskaudella lisää lämmönkulutusta ja kasvattaa asumiskustannuksia. Jos huoneistossa on lämmityskauden aikana kuuma, älä tuuleta ylilämpöä ulos vaan ilmoita asiasta isännöitsijälle tai kiinteistönhoito-organisaatiolle.

Poistoilmaventtiileiden virtausaukot on säädetty ilmavirtojen mukaan. Venttiilien virtausaukkoja ei saa muuttaa, koska muutos sekoittaa niin oman asunnon kuin muidenkin huoneistojen ilmanvaihdon. Venttiileitä ei saa sulkea eikä poistaa.

ASUKKAAN TEHTÄVÄT
Asukkaan tulee huolehtia vastuunjakotaulukossa esitetyistä tehtävistä. Ilmanvaihdon vioista ja toimintahäiriöistä ilmoitetaan aina isännöitsijälle tai kiinteistönhoito-organisaatiolle. Tehtävien laiminlyönti heikentää ilmanvaihdon toimintaa, huonontaa sisäilman laatua ja voi aiheuttaa asunnossa kosteus- ja homevaurioita.

7.2 HUONEISTOKOHTAINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO

Asumisen kannalta tyydyttävä sisäilman laatu edellyttää, että ilmanvaihto toimii moitteettomasti ja että ilmanvaihdosta annettuja ohjeita noudatetaan. Ilmanvaihtolaitteistoa ei saa pysäyttää.

Asunnon ilmanvaihto on toteutettu huoneistokohtaisella tulo- ja poistoilmanvaihtokoneella. Ulkoa tuleva tuloilma käsitellään laitteistossa yleensä seuraavasti; suodatus, eräissä malleissa on kaksivaiheinen suodatus (karkea- ja hienosuodatus) lämmön talteenotto poistoilmasta tuloilmaan lisälämmitys sähkö- tai vesipatterilla tuloilman puhallus kanavia pitkin huoneistoon.

Järjestelmän poistoilmapuhallin poistaa ilmaa huoneistoista poistoilmaventtiilien kautta. Venttiileitä on yleensä keittiössä, kylpyhuoneessa, löylyhuoneessa, WC:ssä, vaatehuoneessa ja varastoissa. Keittiössä on yleensä rasvasuodattimella varustettu liesikupu, jonka kautta keittiön ilma poistuu. Poistoilma johdetaan kanavia pitkin ilmanvaihtokoneeseen, jossa se käsitellään yleensä seuraavasti suodatus, lämmön talteenotto tuloilmaan, puhallus ulos.

Tulo- ja poistoilmaventtiilit on säädetty siten, että ilmavirrat ovat eri käyttötilanteissa oikeat ja riittävät normaaliin asumiseen. Poikkeustilanteissa ilmanvaihtoa voidaan tehostaa avaamalla ikkunoita tai tuuletusluukkuja lyhyeksi ajaksi. Pitkäaikainen ikkunatuuletus lämmityskaudella lisää lämmönkulutusta ja kasvattaa asumiskustannuksia. Jos huoneistossa on lämmityskauden aikana kuuma, älä tuuleta ylilämpöä ulos, vaan ilmoita asiasta isännöitsijälle tai huolto-organisaatiolle.

Venttiileiden virtausaukot ja kanavia säätöpellit on säädetty ilmavirtojen mukaan. Säätöjä ei saa muuttaa. Venttiileitä ei saa sulkea eikä poistaa.

Huoneiston sisäilma pysyy mahdollisimman hyvänä, kun ruokaa valmistettaessa ilmanvaihdon teho pidetään riittävän suurena keittiön ikkunat, tuuletusluukut ja väliovet pidetään suljettuina ruoanlaiton aikana vältetään runsasta tupakointia ja muuta epäpuhtauskuormitusta huoneistossa sekä suuret pyykkimäärät kuivataan esimerkiksi kuivaushuoneessa, erillisessä kuivauslaitteessa tai ulkona.

Tutustu huolellisesti valmistajan laitekohtaisiin ohjeisiin ja noudata niitä käyttäessäsi laitteistoa erilaisissa tilanteissa sekä huoltaessasi laitteistoa.

ASUKKAAN TEHTÄVÄT
Asukkaan tulee huolehtia vastuunjakotaulukossa esitetyistä tehtävistä. Ilmanvaihdon vioista ja toimintahäiriöistä ilmoitetaan aina huolto-organisaatiolle. Tehtävien laiminlyönti heikentää ilmanvaihdon toimintaa, huonontaa sisäilman laatua ja voi aiheuttaa asunnossa kosteus- ja homevaurioita.

7.3 PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO JA LIESITUULETIN

Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta perustuu siihen, että lämmin huoneilma on kevyempää kuin kylmä ulkoilma. Tämän vaikutuksesta huoneista poistuva ilma nousee hormeja pitkin ylös ja ulos. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ei ole puhallinta. Poistoilmaa liikuttava paine-ero on hyvin pieni, siksi poistoilmaventtiilien ja korvausilma-aukkojen tulee olla auki ja puhtaat. Muuten on vaarana, että ilmanvaihto ei toimi lainkaan. Kesällä lämpiminä päivinä sisäilma ei ole kevyempää kuin ulkoilma, tällöin painovoimaista ilmanvaihtoa täytyy tehostaa ikkunatuuletuksella.

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa keittiön ilmanvaihtoa tehostetaan liesituulettimella. Se on puhaltimella ja rasvasuodattimella varustettu laite lieden yläpuolella, joka poistaa ilmaa keittiöstä mutta ei muista tiloista. Liesituuletinta on tarkoitus käyttää vain ruoanlaiton tms. tilanteen yhteydessä. Liesituulettimen jatkuva käyttö voi johtaa siihen, että ulkoilma virtaa sisään huoneistoon painovoimaisen poiston hormien kautta (takaperin). Tästä taas voi aiheutua hajujen ja kosteuden leviämistä huoneistossa.

Kylpyhuoneen painovoimaista ilmanvaihtoa ei voi tehostaa. Siksi kylpyhuoneessa on erityisen tärkeää välttää liiallisia kosteuskuormia ja huolehtia tuuletuksesta esimerkiksi ikkunatuuletuksen avulla. Katso kohta Kylpyhuone.

ASUKKAAN TEHTÄVÄT
Asukkaan tulee huolehtia Vastuunjakotaulukossa esitetyistä tehtävistä. Ilmanvaihdon vioista ja toimintahäiriöistä ilmoitetaan aina isännöitsijälle tai kiinteistönhoito-organisaatiolle. Tehtävien laiminlyönti heikentää ilmanvaihdon toimintaa, huonontaa sisäilman laatua ja voi aiheuttaa asunnossa kosteus- ja homevaurioita.

7.4 POISTOILMAVENTTIILIEN PUHDISTAMINEN

Poistoilmaventtiileillä on useita eri tehtäviä:

  • Venttiilien virtausaukot on säädetty siten, että huoneistossa ja kussakin huoneessa on oikea ja riittävä ilmanvaihto.
  • Venttiilit toimivat äänenvaimentimina estäen äänien kulkeutumisen huoneistosta toiseen ilmakanavia pitkin
  • Venttiilit toimivat palonrajoittimina rajoittaen mahdollisessa tulipalotilanteessa palokaasujen leviämisen hormien kautta huoneistosta toiseen.

Poistoilmaventtiilit on puhdistettava, kun niihin on kertynyt silmin havaittavissa määrin likaa. Puhdistusväli vaihtelee huomattavasti asumistottumusten mukaan. Puhdistustarve tulee tarkastaa silmämääräisesti ainakin 2...4 kertaa vuodessa. Venttiilien puhdistuksessa noudatetaan valmistajan tai ilmanvaihtourakoitsijan laatimaa laitekohtaista erityisohjetta sekä tätä yleisohjetta.

Useimmat poistoilmaventtiilit ovat rakenteeltaan sellaisia, että niissä on kapea rakomainen virtausaukko. Poistoilmassa oleva lika kertyy erityisesti tähän virtausaukkoon tukkien sen vähitellen. Venttiilin puhdistus tapahtuu parhaiten pesuainepitoiseen veteen kostutetulla rievulla. Paikallaan olevan venttiilin puhdistus kannattaa tehdä siten, että riepu taitetaan litteän puutikun, ruuvitaltan, veitsen tai muun tylpän esineen päälle ja virtausrako puhdistetaan sen avulla. Venttiilin keskiön asentoa ei saa muuttaa. Jos keskiö on löysällä, ilmoita asiasta isännöitsijälle tai kiinteistönhoito-organisaatiolle.

Jos venttiili kaipaa perusteellisempaa puhdistusta, se voidaan irrottaa paikoiltaan puhdistuksen ajaksi. Yleensä venttiilin irrotus tapahtuu siten, että tartutaan venttiilin reunoihin ja kierretään sitä vastapäivään. Venttiilin keskiötä ei saa kiertää. Eräät venttiilimallit irrotetaan vetämällä sitä ulospäin. Jos venttiili ei irtoa, ota yhteys isännöitsijään. Puhdistuksen jälkeen venttiili asennetaan välittömästi takaisin paikoilleen.

Venttiili irrotetaan varovasti paikoiltaan, ettei pehmeä äänenvaimennusosa vaurioidu. Samalla kiinnitetään huomiota siihen, missä asennossa venttiili irtoaa, jotta sen takaisin asennus sujuisi helposti ja äänenvaimennusta vaurioittamatta. Irrotetun venttiilin metalliosat puhdistetaan kuten edellä. Äänenvaimenninta tai huokoisia tiivisteitä ei saa kastella. Äänenvaimentimen puhdistus tapahtuu pyyhkimällä tai harjaamalla. Äänenvaimennin voi olla kiinni irrotetussa venttiilissä tai ilmakanavassa heti venttiilin takana.

7.5 KORVAUSILMAVENTTIILIEN HOITO

Ilmanvaihtojärjestelmän poistaman ilman tilalle tulee ulkoilmaa korvausilmaventtiilien kautta. Venttiileitä on useaa eri mallia. Eräät mallit asennetaan ikkunoiden ja ovien yläkarmiin, toiset taas seinärakenteeseen. Jotta huoneiston ilmanvaihto toimisi asianmukaisesti, venttiilit on pidettävä auki ja toimintakunnossa. Korvausilmaventtiileitä ei saa tukkia.

Korvausilmaventtiileissä on suodatin, jonka tehtävänä on suodattaa karkea pöly pois ulkoilmasta. Pienimmät pölyhiukkaset pääsevät tavanomaisen suodattimen läpi. Suodatin tulee puhdistaa tai vaihtaa, kun suodattimeen on kertynyt likaa niin paljon, että se estää merkittävästi korvausilman saantia. Puhdistus- tai vaihtoväli vaihtelee huomattavasti asuinalueen ulkoilman puhtauden mukaan. Suositeltavaa on puhdistaa suodattimet 2...4 kertaa vuodessa.

Suodattimen irrotuksessa, puhdistuksessa tai vaihdossa ja paikoilleen asennuksessa noudatetaan tästä kansiosta löytyviä valmistajan laatimia ohjeita. Ohjeista selviää, onko suodatin puhdistettavissa (esim. pestävissä), vai pitääkö se vaihtaa uuteen. Pestävät suodattimet kuluvat pesussa, huonokuntoisiksi tultuaan nekin on vaihdettava. Suodattimen puhdistuksen tai vaihdon yhteydessä puhdistetaan myös suodattimen takana oleva ulkoilmakanava esimerkiksi kostealla rievulla tai pölynimurilla. Eräissä korvausilmaventtiileissä on äänenvaimennin suodattimen takana. Puhdistuksen yhteydessä on varottava vaurioittamasta sitä.

Irrota puhdistettava tai vaihdettava suodatin varovasti paikoiltaan siten, ettei siitä irtoa pölyä. Käytä suojakäsineitä. Laita vanha vaihdettava suodatin heti muovipussiin tms. ja sulje se tiiviisti. Upota pestävä suodatin varovasti kokonaan pesuveteen, ennen kuin alat pestä sitä. Näin estät suodattimen pölyämisen. Kuivaa suodatin ennen paikoilleen asentamista.

Useimmissa korvausilmaventtiileissä on ilmavirran säätömahdollisuus. Normaalioloissa venttiilit pidetään täysin auki. Vedontunteen haitatessa kovalla pakkasella ja tuulella voi venttiileitä säätää pienemmälle mutta ei kiinni. Venttiilit on muistettava avata sääolojen palattua leudommiksi.

Vaihdettavan suodatinmateriaalin hankinnasta saat ohjeet kiinteistönhoito-organisaatiolta tai isännöitsijältä.

Seiniä tai ikkunoita maalattaessa korvausilmaventtiilit on suojattava.

7.6 LIESIKUVUN HOITO

Liesikupu kerää tehokkaasti ruoanvalmistuksessa syntyviä höyryjä ja käryjä. Osa käryistä pääsee kuitenkin liesikuvun ohi. Jotta nämä käryt eivät leviäisi muualle huoneistoon tai porrashuoneeseen asti, pidä ruoanlaiton aikana keittiön väliovet sekä tuuletusluukut tai -ikkunat kiinni.

Liesikuvussa on rasvasuodatin, joka estää rasvan ja muun lian pääsyn poistoilmakanaviin. Liesikupua ei saa käyttää ilman rasvasuodatinta. Rasvasuodatin on puhdistettava ajoittain. Puhdistustarve vaihtelee huomattavasti ruoanvalmistustottumusten mukaan. Suositeltava puhdistusväli on noin yksi kuukausi. Puhdistusta varten rasvasuodatin irrotetaan. Suodatin pestään lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Pesty suodatin valutetaan kuivaksi ja asennetaan tiiviisti paikoilleen. Eräät suodatinmallit voidaan pestä astianpesukoneessa.

Irrotettuasi rasvasuodattimen puhdistusta varten tarkasta samalla liesikuvun sisäpuolinen puhtaus ja puhdista se tarvittaessa. Mahdollisesti huonokuntoinen rasvasuodatin tulee uusia, ota asiassa yhteys isännöitsijään tai kiinteistönhoito-organisaatioon.

Liesikuvussa on valaisin. Vaihtaessasi valaisimen lamppua irrota ensin liesikuvun sulake.

Eräissä liesikuvuissa on ns. tehostuspelti. Kun pelti on minimiasennossa, menee kuvun kautta vain pieni ilmavirta. Kun pelti avataan, menee liesikuvun kautta tehostettu poistoilmavirta. Tehostusasentoa kannattaa käyttää vain ruoanvalmistuksen yms. yhteydessä. Mallista riippuen paluu tehostusasennosta minimiasentoon tapahtuu joko käsin palauttamalla tai ajastimen toimesta automaattisesti ennalta säädetyn ajan kuluttua. Tutustu valmistajan ohjeisiin.

Rivi- ja pientaloasunnoissa voi olla asuntokohtainen poistoilmapuhallin, jonka nopeudensäätö tapahtuu liesikuvussa olevalla säätönupilla. Ilmanvaihdon nopeutta säädetään asunnon epäpuhtaus- ja kosteuskuormituksen mukaan.

7.7 LIESITUULETTIMEN HOITO

Riittävällä nopeudella toimiva liesituuletin kerää tehokkaasti ruoanvalmistuksessa syntyviä höyryjä ja käryjä. Osa käryistä pääsee kuitenkin liesikuvun ohi. Jotta nämä käryt eivät leviäisi muualle huoneistoon, pidä ruuanlaiton aikana keittiön väliovet sekä tuuletusluukut tai -ikkunat kiinni.

Liesituulettimessa on rasvasuodatin, joka estää rasvan ja muun lian pääsyn poistoilmakanaviin. Liesituuletinta ei saa käyttää ilman rasvasuodatinta. Rasvasuodatin on puhdistettava ajoittain. Puhdistustarve vaihtelee huomattavasti ruoanvalmistustottumusten mukaan. Suositeltava puhdistusväli on noin yksi kuukausi.

Puhdistusta varten rasvasuodatin irrotetaan. Suodatin pestään lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Pesty suodatin valutetaan kuivaksi ja asennetaan paikoilleen. Eräät suodatinmallit voidaan pestä astianpesukoneessa. Katso lähempiä ohjeita liesituulettimen valmistajan ohjeista.

Irrotettuasi rasvasuodattimen puhdistusta varten tarkasta samalla liesituulettimen sisäpuolinen puhtaus ja puhdista se tarvittaessa. Mahdollisesti huonokuntoinen rasvasuodatin tulee uusia, ota asiassa yhteys isännöitsijään tai kiinteistönhoito-organisaatioon.

Liesituulettimessa on valaisin. Vaihtaessasi valaisimen lamppua irrota ensin liesituulettimen sulake.

Tutustu liesituulettimen valmistajan laatimiin käyttö- ja hoito-ohjeisiin.

7.8 ILMANVAIHDON TOIMINTAHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

Kunnossa oleva ja oikein toimiva ilmanvaihto on lähes huomaamaton. Erilaiset sisäilmastoon liittyvät haitat ja ongelmat voivat olla merkki ilmanvaihdon viasta tai toimintahäiriöstä.

Ilmanvaihto voi olla riittämätön, jos ikkunat huurtuvat tai jäätyvät.
Kosteutta tiivistyy rakenteiden pinnoille.
Hajut ja käryt leviävät toistuvasti huoneiston sisällä sekä muualta kiinteistöstä huoneistoon
Makuuhuoneissa ei ilma vaihdu riittävästi.
Huoneilma on jatkuvasti tunkkaisen tuntuista.
Kylpyhuoneen kuivuminen peseytymisen jälkeen on hidasta.
Kosteiden tilojen pinnoissa on värimuutoksia tai näkyvää homekasvustoa.

Mainittujen toimintahäiriöiden ilmaantuessa
Tehosta huoneiston koneellista ilmanvaihtoa, jos huoneistossa on tehostusmahdollisuus.
Tarkasta, että asukkaalle kuuluvat ilmanvaihdon hoitotehtävät on tehty.
Tarkasta ns. paperitestillä, että poistoilmanvaihto toimii. Jos kevyt talouspaperi imeytyy poistoilmaventtiiliin kiinni ja pysyy siinä, ilmanvaihto toimii. Jos paperi putoaa, ilmanvaihtolaitteisto ei toimi asianmukaisesti.
Testiä ei voi käyttää painovoimaisessa ilmanvaihdossa. Kokeile esimerkiksi kädellä tai savulla, tuleeko korvausilmaventtiileistä ilmaa.

Ilmoita vioista isännöitsijälle tai kiinteistönhoito-organisaatiolle.

Muita oireita ilmanvaihdon toimintahäiriöistä voivat olla
Huoneistossa on niin voimakas alipaine, että se haittaa ulko-oven avaamista.
Ilmanvaihdon äänitaso on selvästi lisääntynyt tai vähentynyt aiemmasta tasosta.
Huoneiston jossain osassa on alkanut tuntua voimakasta vetoa
Korvausilman mukana tulee poikkeuksellisen paljon epäpuhtauksia.
Huoneilma on pitkäaikaisesti poikkeuksellisen kosteaa tai kuivaa.

Näiden ongelmien ilmetessä toimi samoin kuin edellä.

Hyvin toimiva ilmanvaihto on osa viihtyisää asumista. Huolehdi oman huoneistosi hyvästä ilmanvaihdosta.